Postcode van bezorging

Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Bakkerbezorgt.nl Licentienemers hierna te noemen Bakkerbezorgt.nl alsmede licentienemer verbonden “Bakkerbezorgt.nl” ondernemers en de klant. 


2. Bakkerbezorgt.nl zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Deze producten en prijzen worden door de Bakkerbezorgt.nl licentienemer zelf bepaald en/of aangepast.
2.1. De klant kan de door Bakkerbezorgt.nl op de website aangeboden producten bestellen en laten bezorgen op de door de klant aangegeven adres, of afhalen in de door de klant gekozen vestiging van de Bakkerbezorgt.nl licentienemer. De overeenkomst komt tot stand door de betaling van de klant via het iDeal betaalsysteem aan de licentienemer van Bakkerbezorgt.nl. 
2.2. De klant ontvangt een bevestigingsmail van de gedane bestelling met hierop de datum en tijd van levering.
2.3. De klant kan de bestelling niet via de site ontbinden maar dient hiervoor contact op te nemen met de desbetreffende licentienemer van Bakkerbezorgt.nl. Mocht de bestelling al in productie zijn genomen mag de licentienemer van Bakkerbezorgt.nl vasthouden aan de bestelling en leveren. Is de annulering tijdig aangegeven betaald de licentienemer van bakkerbezogt.nl de consument zijn geld terug.

3. De producten worden geleverd op de door de klant aangegeven datum, tijd en adres. Afhalen van een bestelling kan gedurende de openingstijden van de vestiging waar de bestelling gedaan is. De producten dienen maximaal 10 minuten voor sluitingstijd te worden afgehaald (mits anders afgesproken). 

4 De klant is voor de via de website bestelde producten en vermelde prijzen betaling verschuldigd via iDeal, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de vermelde prijzen (ingegeven door de desbetreffende licentienemer van Bakkerbezorgt.nl) kunnen ook na betaling door de licentienemer van Bakkerbezorgt.nl worden gecorrigeerd en worden dan verrekend en/of terugbetaald aan de klant. 
4.1 Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.2 Betaling vindt plaats via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden aan de betaling. Heeft de desbetreffende licentienemer van Bakkerbezorgt.nl niet geleverd (of niet na behoren geleverd) dient deze alsnog te leveren of het doen van een terugbetaling van het betaalde bedrag (of een gedeelte daarvan overeengekomen met de klant).

5. Communicatie tussen licentienemer van Bakkerbezorgt.nl en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door de licentienemer van Bakkerbezorgt.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
6. De licentienemer van Bakkerbezorgt.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bij Bakkerbezorgt.nl te bestellen. 

7. Bakkerbezorgt.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Afbeeldingen en informatie worden door de licentienemers van Bakkerbezorgt.nl zelf geplaatst en aangepast.


8. Bakkerbezorgt.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bakkerbezorgt.nl ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 
 

9. Bakkerbezorgt.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. Uiteraard streeft Bakkerbezorgt.nl ernaar te allen tijde een goed werkend platform te bieden.
 

10. De klant moet meewerken aan een door de licentienemer van Bakkerbezorgt.nl geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
 

11. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het kanton van de leverende licentienemer van Bakkerbezorgt.nl

 

GIG Multimedia BV
Handelsnaam: Bakkerbezorgt.nl
Goudstraat 7
7554 NG Hengelo

KvK-nummer 71502637
BTW-nummer NL858740047b01
Mail: info@bakkerbezorgt.nl
Tel.: 06-45472223

 

 

Beschuit

Beschuit

Producten in de categorie Beschuit

Bekijk producten

Brood

Brood

Producten in de categorie Brood

Bekijk producten

Belegde broodjes

Belegde broodjes

Producten in de categorie Belegde broodjes

Bekijk producten

Chocolade & bonbons

Chocolade & bonbons

Producten in de categorie Chocolade & bonbons

Bekijk producten

Diverse dieet producten

Diverse dieet producten

Producten in de categorie Diverse dieet producten

Bekijk producten

Gebak

Gebak

Producten in de categorie Gebak

Bekijk producten

Koek

Koek

Producten in de categorie Koek

Bekijk producten

Snacks

Snacks

Producten in de categorie Snacks

Bekijk producten

Taart

Taart

Producten in de categorie Taart

Bekijk producten

Vlaai

Vlaai

Producten in de categorie Vlaai

Bekijk producten